Shohidul Islam

Software Engineer

+88 01713 384410

Shohidul Islam

 
Tuhin Rahman

Web Master

+88 01713 462826

Tuhin Rahman

 
Raju Ghosh

Cloud Server Engineer

+88 01675 888899

Raju Ghosh

 
Imtiaz Shahriar

Developer

+88 01716 538449

Imtiaz Shahriar

 
Nittananda Sarkar

Developer

+88 01716 082208

Nittananda Sarkar